مادر بزرگ می گفت:
“درست می شود”
و همیشه بعدش نگاه می کرد
به آسمان و می خندید
حتم دارم چیزهایی درباره خدا می دانست
که ما بی خبر بودیم!
2021/09/16 - 09:05
دیدگاه
mahtaa-72

ان شاءالله
امید ب خدا ک همه چی درست شه

1400/06/25 - 10:46 ·
off

ان شاءالله به امید خدا

1400/06/27 - 11:13 ·