برای داشتن چشمانی زیبا،
با چشمانت خوبی را در دیگران جستجو کن
برای داشتن لب های زیبا با دیگران با مهربانی صحبت کن
و برای داشتن وقار و طمانینه، به گونه ای راه برو
که گویا هرگز تنها نبوده ای
تنها نیستی و تنها نخواهی بود
2021/09/16 - 09:17