می گفت!هیچ کجا…
جز خواب روی بازوهای مردانه ات ،امنیت را معنا نمیکند برایم…
خواب بین بازوان مردانه ات
بهترین آرامش دنیا برای من است
بگذار حسودان هر چه دلشان میخواهد بگویند.!!!!!
2021/09/18 - 11:50
پیوست عکس:
1520250345336713_large.jpg
1520250345336713_large.jpg · 467x500px, 144KB