آخـــرین هــا ،
همیــشـــه آدم را بــه فنـــــــــا می دهنــد !
پـُـک آخــــر ...
پـیـــک آخـــر ...
و دیــــدار آخـــــر !!
2021/09/18 - 12:01