میســـــوزم از
گرگهــــــــایے
ڪہ بہ اســـــم رفیـــــق
دورم میــــــــــزننـــــد
l

2019/07/25 - 08:58