احساسات جعلیِ خودتونو به بقیه قالب نکنین
بعضیا ساده‌ان باور میکنن و بعدها
عذاب میکشن..!

2019/07/25 - 08:59