امروز 27 شهریور

بزرگداشت استاد شهریار
است.شاعری که شعری بی نظیر
در رسای مولا علی علیه السلام
سرود که جاودانه شد.روحش شاد
من عاشق شعر علی ای همای رحمت
استاد شهریارم.
2021/09/18 - 16:26 در بوشهری ها