گفتم:میدانی که چند سال است دلم کنار تو به جا مانده؟
گفت:این دل بی نام و نشان دل توست که خواب ندارد؟
گفتم:سوختن را ندیده ای که خنده بر روی لب داری
گفت:سوختن که برای یار است، تو برای چه رنگ پریده ای؟
2021/09/20 - 10:02