قدر آدمایی که هستن و دلت براشون تنگ میشه رو بدون چون اگه نباشن دنیا جهنم میشه برات !
2021/09/20 - 11:25