دیوانگی که شاخ و دُم ندارد !!

همین که ساعت‌ها و روزها ..

به فکر و خیال کسی هستی

که به فکرت نیست ..

خود نوعی دیوانگیست ...

2021/09/20 - 15:16