خوابِ
داشتنَت،
دروغ بزرگیست
ڪه هر شب،
تڪرار میشود...
2021/09/21 - 12:41