عشق ...
از جایی يتيم شد...
كه فكر كردی...
پيام كه نمی‌دهم...
دلتنگ‌ات هم نيستم...
هنوز نفهميدی...
بی‌تفاوتی‌ام...
يعنی...
من را بازهم ببين...!

2021/09/21 - 13:10