دیوانه جان
به چه زبانی بگویم
دوستت دارم
که بدانی به دل نشسته ای عمیق
شدید ، دشوار تا حد مرگ
به چه زبانی بگویم دوستت دارم...؟؟

2021/09/21 - 17:42