من تو را بیشتر از غرورم دوست داشتم و تو؛ غرورت را بیشتر از من
حالا اما ….
بگذریم …
اما نه دیگر چیزی از غرور تو مانده نه از دوست داشتن من …
2021/09/22 - 11:52