" فرصت "
را که بگذاری بگذرد
میشود مﺜل آبِ تنگِ ماهی
که به وقتش عوﺽ نشود
آنوقت دیگر آن ماهی هم ، ماهی نمی شود …
قدر " لحضات " را بدانیم.
زندگی منتظر هیچﻛس نمیماند…
2021/09/22 - 13:33