باید در زندگیتان ،چیزی وجود داشته باشد که
به خاطر آن از بستر برخیزید و آن چیزی نیست جز
"هدف"
گاهی پیروز می‌شوی و گاهی درس می‌گیری!
چیزی به نام شکست وجود ندارد….
2021/09/22 - 13:35