...
گره خوردست به من دکمه ی
پیراهن تو
مانده بر روی تنم باقیِ عطرِ
تن تو...

بهتر آن ست که دل را بسپارم
به خودت
عاشقی ، حق قشنگی ست که بر
گردن تو...
به بوسه ی پاییز می مانیبه لبهای خیس بارانبه عطش قدم های تشنه...
2021/09/23 - 09:47