در رابطه ها
وقتی هیجان اولیه فروکش کرد
یا تعهد شروع میشه
یا همه‌چی تموم میشه ...


2021/09/23 - 23:06