دلتنگی دردیست که درمان ندارد..
مسئله ایست که با هیچ منطقی نمیشود حلَش کرد!
ومثل زلزله ایست که بدون هیچ پیش لرزه یِ قبلی
بر سر آدم آوار میشود!
2021/09/25 - 09:56