خیال حوصله بحر میپزد
هیهات
چه هاست در سر
این قطره محال اندیش.

2021/09/25 - 14:16
دیدگاه
mahii

عخیییی

1400/07/3 - 16:56 ·
M_o_m_a_d

عاهااان

1400/07/9 - 17:02 ·