عشق او رفته بود، از شدت نا امیدی خود را از پل (گلدن گیت)پرت کرد.
از قضا چند متر دور تر دختری به قصد خود کشی شیرجه زد.
دوتایی وسط آسمان هم دیگر را دیدند.
چشم در چشم هم دوختند.
کیمیای وجودشان جرقه ای زد.
عشق واقعی بود.
فهمیدند!
سه پا با سطح آب فاصله داشتند... ❤
2021/09/25 - 18:45
دیدگاه
mohsen3335

اینو میگن عشق در نیم نگاه

1400/07/3 - 20:10 ·
-extraordinary-

{-a128-}خیلی غم انگیز بود
دلم گرف

1400/07/3 - 20:41 ·
mohsen3335

خیلیم دور از ذهن بود . {-15-}

1400/07/3 - 20:43 ·
-extraordinary-

اهوم
تقریبا ناممکنه{-15-}

1400/07/3 - 20:45 ·