اوایل است زرد و خشک زیر پایم میکشند
میخواهد با هر جیغ آنها من نیز جیغی بکشم

از اینکه در این من هم به چیزی میرسد
2021/09/25 - 21:17
پیوست عکس:
5a6ba238b4edb781990194cdd02bf7b7.jpg
5a6ba238b4edb781990194cdd02bf7b7.jpg · 736x920px, 67KB