کاش ...
ساعت ها،
روز ها،
و سال های بیشتری می ماندی ...
تا به هنگام نبودنت ...
خاطره کم نیاورم
...
2021/09/26 - 08:57