به هر کس دل سپردم
بی وفا شد
چو پابندش شدم
از من جدا شد
نمیدانم از اول
بیوفا بود!
یا که من نازش کشیدم
بی وفا شد
2021/09/26 - 09:05