چه میکند این عشق...؟
تو را آرام،
در دلم صدا میزنم؛
شمعدانی ناز میکند.
اطلسی لبخند میزند.
رویا بافته میشود!
و...
تو میرسی از خیابانی که
به سمت آغوشم یک طرفه است!
2021/09/26 - 09:13