‏می‌دانم چرا هیچ‌گاه یاد من نیستی. من زخمی بر روحت به یادگار نگذاشتم که با هر تلنگری یادم بیفتی. انسان به زخم‌ها بیشتر می‌اندیشد تا مرهم‌ها.

2021/09/26 - 19:21 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-09-26_19-22-33.jpg
photo_2021-09-26_19-22-33.jpg · 1024x1180px, 237KB