هوشیارانه بر آنم تا کلمات و جملات بر تکلّف اغراقم نکشانند. ساده باشم و صمیمی...

2021/09/26 - 19:24 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-09-26_19-24-35.jpg
photo_2021-09-26_19-24-35.jpg · 1080x1067px, 103KB