به سخنان دشمنانت خوب گوش کن، در آن حقایقی خواهی یافت که هیچ وقت دوستانت به تو نگفته‌اند!

2021/09/26 - 19:37 در اریا
پیوست عکس:
Capture.JPG
Capture.JPG · 492x408px, 43KB