از نظر علم روانشناسی:
دلیلِ اینکه، ما وقتی
خیال پردازی میکنیم چشمامونو میبندیم،
اینه که زیباترین چیزهایِ زندگی با چشم
دیده نمیشه،
بلکه با قلب احساس میشه.
مثلِ عشق، مثلِ کارِ خیر کردن،
مثلِ دوست داشتنِ کسی،
یا دلتنگِ کسی شدن که قلباً دوستش داریم!
2021/09/28 - 15:46
دیدگاه
Reza14

{-37-}
{-7-}

1400/07/6 - 16:55 ·
-extraordinary-

{-35-}{-7-}

1400/07/6 - 18:30 ·