بغلم کن که هوا سرد تر از این نشود
زندگی خوب شود،
باد خبرچین نشود...
بی هوا بوسه بزن عشق دو چندان بشود
بوسه آنگاه قشنگ است که تمرین نشود
2021/09/29 - 09:08
پیوست عکس:
1541595037571701_large.jpg
1541595037571701_large.jpg · 507x500px, 199KB