چه بگوید از آمدنی
که قرار نیست اتفاق بیفتد ؟
که هرچه دمِ گوشش می‌خوانی و فوت می‌کنی
آنی نیست که باید ..
دستِ آخر
از مسیرهای رفتنت، قاصدکی می‌آید
تا بگوید ؛ آدم‌های این خیابان
به هیچ برگشتنی فکر نمی‌کنند
2021/09/29 - 09:10