نمیدونم چند شب بعد، ولی یشبی
گفتم و گفتم و گفتم
اما هیچی نگفت
طوری سکوت کرده بود که انگار هیچوقت لب به حرف نزده
طوری که انگار با کلمه ها غریبه
با هشت متر زبون،
یه کلمه بهم نگفت و رفت.
اونوقت بود که فهمیدم
2021/09/29 - 14:51