خدایا تو عشق رو آفریدی

و مایه ی آرامش زن و مرد
قرار دادی.پس چرا دوست داشتن
بعضی ها میشه گناه.
2021/10/01 - 14:58 در بوشهری ها