عصر پاییز باشد و من باشم و دلتنگی

و یک فنجان چای داغ ، یک دنیا عشق سرخ
و یک بغل برگ زرد و یک خیال نارنجی
وای اگر تو هم بودی چه محال شیرینی
2021/10/01 - 15:28 در بوشهری ها