چه فرقی می کند عزیزم مهرباشد یا آبان یا آذر ماه

وقتی تو باشی و پاییز باشد و باران ، برگ ها
و ابر باشد زندگی رنگ دیگری دارد
2021/10/01 - 15:33 در بوشهری ها