سکوتم بوی مرگ و میر دارد

که از پاییزها تصویر دارد

از اینجا دور شو تا می توانی

تبِ تنهایی ام واگیر دارد
2021/10/02 - 10:30