ما به اندوه هایمان
آب و دانه دادیم
پرنده شدند
پرشان دادیم
اهلی تر از آن بودند که تنهایمان بگذارند
اما ...
دوباره برگشتند
با جفت هایشان.
2021/10/03 - 09:23