بہ دل داغے نهادہ روزگارم ڪہ در شادے و غمها بیقرارم

خزان آرزوهایم رسیدہ خداوندا ببر سوے مزارم...
2021/10/03 - 10:23
پیوست عکس:
photo_2020-08-03_15-18-26.jpg
photo_2020-08-03_15-18-26.jpg · 533x666px, 47KB