میدونی …
من عاشق بارون نبودم !!!
از وقتی عاشقش شدم که با تو قدم میزدم معنای خیس شدنش رو فهمیدم…
2021/10/03 - 10:27
پیوست عکس:
1561442500920912_large.jpg
1561442500920912_large.jpg · 334x500px, 114KB