پشت دیوار کج فاصله ها پنهانیم / غربت دل رابه خدا می‌دانیم
اگرچه دوریم ز هم با همه ی خاطره ها / به امید خبری تازه ز هم می مانیم . . .
2021/10/03 - 10:37