چه مقتدرانه دل از کفم ربودی و چه سلطه گرایانه صاحب قلبم شدی !!!
مگر میشود غاصب تر از توهم پیدا کرد .....
2021/10/03 - 12:49