گاهگاهے ڪہ دلم میگیرد
پیش خود مےگویم
آنڪہ جانم را سوخت
یاد مےآرد از این بنده هنوز...؟!

2021/10/03 - 20:06