نمانده در دلم دگر توان ِ دوری
چه سود از این سکوت!
آه! از این صبوری...؟؟؟
2021/10/04 - 00:05