وقتی پروانه در تاری بیفتد که
عنکبوتش سیر باشــــــــــــــد
تازه قصه آغاز شده اســــــت
دیگر نه می تواند پرواز کند و نه بمیرد
این قصه ی عشــق اســـــــــــــــت ...
2021/10/04 - 08:46 در بوشهری ها