خودَم قـبول دارم کهنــه شده ام،
آنقدر کهنــه ،
که می شود روی گَـرد و خــاک تنم یادگــاری نوشت
کهـــنه و کم رنگ شده ام
بنــــــــــویــــــــس و بــــــــــــــــرو !!!
2021/10/04 - 08:48 در بوشهری ها
دیدگاه
ram

با اجازه بازنشر

1400/07/12 - 10:58 ·
ber99keh

راحت باشید

1400/07/12 - 10:59 ·
Reza14

من مینویسم لطفان مرا بشویید {-18-}

1400/07/12 - 15:38 ·
ber99keh

{-11-}

1400/07/12 - 16:40 ·
Reza14

{-18-}{-18-}

1400/07/12 - 16:44 ·

باز نشر توسط