هیچ نیمه ای ، تو را کامل نخواهد کرد
تا هنگامیکه خودت ، یک نیمه ی کامل نباشی ...؟؟

2021/10/04 - 09:43