ز کدام ره رسیدی ؟
ز گدام در گذشتی ؟
که ندیده دیده
نا گه به درون دل فتادی ... {-35-}
2021/10/04 - 16:53 در A-D-M