مدامم مست می دارد

نسیم جعد گیسویت

خرابم می کند هر دم
فریب چشم جادویت ... {-35-}

2021/10/04 - 17:07 در A-D-M