بغض هایم را
به اسمان سپرده ام
خدا به خیر کند
باران امشب را ... {-35-}
2021/10/04 - 17:15 در A-D-M