چه شد در من نمی دانم

فقط دیدم پریشانم
فقط یک لحظه فهمیدم
که خیلی دوستت دارم ... {-35-}
2021/10/04 - 19:52 در A-D-M